Vzdělávací aktivity


Děti předškolního věku od tří do šesti let vynikají mimořádnými schopnostmi pro získávání informací. Děti v této fázi přijímají veškeré podněty z okolního prostředí bez sebemenší námahy a vyvinutého úsilí. Našim cílem je využít této přirozené komunikace dětí směřující k porozumění světu prostřednictvím aktivních činností, smyslových a vlastních požitků, jsou předškolní děti velmi dobře připraveny tak, aby poskytovaly praktické a učitelem nabízené pomůcky. Tyto pomůcky slouží k tomu, aby děti pochopily abstraktnější pojmy a dokázaly samostatně s nimi pracovat. Náš tým vyškolených pedagogů, kteří zajišťují odborné vedení a výuku, seznamují děti se širokou škálou aktivit a zároveň poskytují každému dítěti individuální přístup. Naše instituce se snaží podpořit zájmy dítěte, rozvíjet jeho nadání přednostně před něčím, o co dítě zájem nejeví. Zaměřujeme se na rozšířenou výuku anglického jazyka, ale i dalších, jako je ruský či francouzský jazyk. Dále jsou pro děti připravovány výtvarné, sportovní či hudební aktivity.  

Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči.

Důraz je kladen především na rozvoj slovní zásoby. Náplní prevence jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj kognitivních schopností. Procvičování jemné motoriky,  pohybové aktivity, grafomotoriky, sluchové hry, rytmizace slov, apod. Probíhá v rámci běžných činností, nejčastěji při ranním rytmickém a pohybovém kruhu.

Anglický jazyk

Učíme děti základním  slovíčkům formou hry, aby měly základní slovní zásobu, kterou mohou později využít při výuce na školách.

  • jedno dopoledne v týdnu věnujeme výuce  jazyka,
  • ve výuce uplatňujeme především techniku propojení pohybu a slova,
  • díky pohybu se lehce naučí základy jazyka, což jim pomůže si slovíčka i lépe pamatovat,
  • při kroužku jsou používány i audiovizuální pomůcky, děti se učí i říkanky a písničky,
  • děti si vybudují kladný vztah k jazyku,
  • děti se nejlépe učí prostřednictvím zážitků a her. 

Délka vyučovací hodiny je 35 minut.