PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO CENTRA 

                      

 • Provozní doba centra je každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hodin. (*od 19:00 hod)
 • Prázdninovým provozem centra se rozumí provoz během měsíce července a srpna.
 • Školní rok je po sobě následujících 12 kalendářních měsíců počínaje 1. září a koncem 31.
 • Případnou změnu provozní doby je oprávněn provést provozovatel jednostranně. Provozovatel v takovém případě rodiče na změnu upozorní prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu rodiče uvedenou v záhlaví smlouvy a zveřejněním na nástěnce v areálu centra a na internetových stránkách provozovatele www.skolka1.cz, a to v časovém předstihu alespoň 1 měsíc.
 • Předání dítěte a postup v případě nemoci a absence dítěte
 • Pověřená osoba centra je oprávněna předat dítě pouze osobě, jež je uvedena ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a rodičem dítěte, a to na základě dostatečné identifikace takové osoby. V opačném případě pověřená osoba centra dítěte osobě předat nesmí a je povinna bezprostředně informovat rodiče na poskytnutém telefonním čísle. Stejné platí o poskytování informací o dítěti.
 • Pokud osoba vyzvedávájící dítě z centra nebude ochotna předložit provozovateli či jeho pověřené osobě cen průkaz totožnosti, aby provozovatel či pověřená osoba centra mohla identifikovat totožnost centra osoby a její oprávněnost, nebude dítě takové osobě vydáno a rodič bude o takové situaci okamžitě informován na poskytnutém telefonním čísle. Za dostupnost a dosažitelnost rodiče na telefonním čísle zodpovídá rodič.
 • Rodič je povinen sdělit provozovateli veškeré jemu známé skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na zdraví dítěte či jiné faktory ovlivňující jeho přítomnost v centru či při jiných aktivitách organizovaným centrem.
 • Rodič předává dítě k účasti na smluveném programu v centru a na programu zahrnujícím další služby pouze zdravé, bez evidentních známek nemoci. O případných prvotních příznacích nemoci, alergie či jiné indispozice dítěte je povinen rodič provozovatele, nebo pověřen osoby centra, neprodleně informovat. V případě, že evidentní známky nachlazení/nemoci se projeví v průběhu docházky, bude rodič kontaktován pověřenou osobou centra se žádostí o okamžitý odvoz dítěte z centra. Rodič je povinen zajistit odvoz dítěte z centra bez zbytečného odkladu po takovém oznámení.
 • Rodič se dále zavazuje jakoukoliv dopředu známou absenci (např. dovolená) dítěte hlásit pověřené osobě centra alespoň 1 týden předem.
 • V případě dopředu neplánované absence se rodič zavazuje hlásit nepřítomnost dítěte pověřené osobě centra do 8:00 hodin dne, jehož se dítě pro svou absenci nezúčastní.
 • Ostatní
 • Dítě nesmí do areálu centra vnášet předměty větší finanční hodnoty. Provozovatel neručí za cennosti, peníze, mobilní telefony, apod., které jsou dítětem vneseny do centra.
 • Rodič předá provozovateli či jeho pověřené osobě kopii kartičky zdravotní pojišťovny a potvrzení od lékaře, že je dítě očkováno nejpozději první den docházky.
 • Rodič vybaví dítě po dobu jeho pobytu v centru podepsanými bačkorami, pyžamem, oblečením na ven dle ročního období, náhradním oblečením, popř. plenami.
 • Pokud bude do programu zařazena aktivita mimo areál centra jako je návštěva divadla, výlet, popř. jiná akce (karneval, mikulášská), bude rodič informován alespoň 1 týden dopředu. Pokud se akce zúčastní dítě, které centrum pravidelně nenavštěvuje, je nutné jej přihlásit alespoň 2 pracovní dny předem.
 • Informace o dítěti jsou poskytovány na telefonním čísle pro provozovnu
 • Platné od 24.3.2024